Utvikling av nye moduler på gang

Oppdragsgiver om sine erfaringerOnsdag 4. og torsdag 5. juni var de involverte partene (Fagakademiet, RO og HH) samlet på Gardermoen, fortrinnsvis for å planlegge nye moduler knyttet til studiet «Lederutdanning – helse og omsorg». Flere representanter fra oppdragsgiversiden var også invitert til å delta den første dagen.

 

 

Tre av representanter fra oppdragsgiversiden var invitert til å fortelle om sine erfaringer med studiet. Alle tre var fra regioner der de har gjennomført de fire første modulene (30 stp), og et par av dem hadde også vært med som studenter selv. De ble utfordret til å si noe om;

–          Hvordan utdanningen har blitt mottatt
–          Hvilken nytte/resultater utdanningen har hatt for deltakerne og deres virksomheter
–          Hva som kan forbedres

Det var interessant å høre hvilket utgangspunkt de forskjellige oppdragsgiverne hadde før de valgte å bestille studiet, og i hvor ulik grad de hadde gjort forberedelser før de startet studiet. Noen hadde en relativt grundig prosess i kommunen – der de som skulle bli med ble nøye valgt ut, mens det hos andre ble en litt mer tilfeldig sammensetting av deltakergruppa. Alle var imidlertid enige om at nettverksbyggingen som foregikk i gruppene var en positiv «bonus» de i utgangspunktet ikke hadde regnet med å oppnå.

Tilbakemeldingene på selve studiet var overveldende positive. Det ble fremhevet spesielt det positive ved at studiet er praksisnært og at studentene kjenner seg igjen i egen hverdag i det som blir presentert. Metoder som blir brukt i studiet er også lett å ta til seg, og deltakerne har fått verktøy som de enkelt har implementert i egen arbeidshverdag. Mange har også fått «fornyet gammel kunnskap», ved at de har blitt mer bevisst på hva de allerede hadde av kompetanse.

Representantene fra oppdragsgiversiden var også invitert til å delta på en brainstorming mht nye tema som kan være interessant for målgruppen; helse- og omsorgstjenesten. Mange spennende temaer kom frem, eksempelvis; velferdsteknologi, innovasjon og ledelse, kvalitetsforbedring, endringsledelse, flerkulturell forståelse, beslutningsprosessen og mye mye mer. Innspillene som kom ble jobbet videre med av alle som var med den andre dagen, som var representanter fra alle på tilbydersiden – både faglige, kursledere og prosjekteiere.

Det ble ikke fattet noen beslutning på hva de neste emnene som skal tilbys vil bli. Prosjektgruppa vil i nær fremtid ha et møte, der de vil bestemme hva den neste modulen – Modul 6 – vil inneholde. Det vil i neste runde bli nedsatt en gruppe som vil jobbe frem en emnebeskrivelse på dette, som vi satser på å ha klar for gjennomføring våren 2015.

Utviklingsfokus