Ikke oppstart av modul 5 nå, men flere muligheter kommer!

paragrafDessverre blir det ikke oppstart av det nye emnet; Modul 5 (om lovverk) på lederutdanningen dette semesteret likevel. For noen ble det nok for kort tid fra informasjon om emnet kom, til det var mulig å få tilrettelagt på jobb og privat for å kunne delta. For andre passet det ikke fordi de ennå driver med en av de andre modulene. Det ble i alle fall for få påmeldte til at vi kan starte opp nå.

Mest sannsynlig vil ikke Modul 5 som åpent tilbud (enkeltpåmeldinger, som det var nå) bli arrangert høsten 2014. Vi har imidlertid fått henvendelser fra flere forskjellige kommuner/regioner som ønsker å bestille Modul 5 for gjennomføring lokalt, så det vil da være mulig for mange å bli med i sitt nærområde. Følg derfor med i din kommune, eller snakk med din nærmeste leder – om du er interessert i å bli med.

Ny modul: «Lovverk og utførelse av tjenesten for ledere i helse- og omsorgstjenesten»

paragraf liten transparentI forbindelse med studiet «Lederutdanning –
helse og omsorg», har de tre samarbeidspartene Høgskolen i Hedmark,
Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) og Fagakademiet utviklet en ny
kursmodul. Modul 5 «Lovverk og utførelse av tjenesten for ledere i helse- og omsorgstjenesten» er utviklet på bakgrunn av tilbakemeldinger fra sektoren.
Det er fremkommet ønsker om kunnskap innen lovverk tilknyttet helse- og omsorgstjenesten, samt den praktiske utøvelsen av beslutninger som er vedtatt ut fra lovverket.
Continue reading ‘Ny modul: «Lovverk og utførelse av tjenesten for ledere i helse- og omsorgstjenesten»’ »

Læring til endring

Kristiansund, Averøya og Smøla er i gang med modul 4 i utdanningen. For mange er dette starten på yrkesåret 2014 og for ganske mange av deltakerne et nytt blikk på egen praksis.

Vi aner at effekten av læring er at noen tar tak i gode endringsprosesser, sier Erik Larsen fra Høgskolen i Hedmark. Han og Møyfrid Hallset fra RO, har gjennomført fire dager med to grupper med temaer som folkehelse, brukermedvirkning, tverrfaglig samarbeid og helhetlig pasientforløp. På neste samling i mars skal vi jobbe med mulighetene for endringer, kommunikasjon og forhandlinger. Møyfrid og jeg gleder oss allerede til å møte så engasjerte og ekte fagfolk fra helse- og sosialsektoren, sier Erik.

 

 

– Egenutdanning og utvikling i praksisfeltet hånd i hånd

Mette Hafstad Prosjektleder Samhandlingsreformen i Gjøvikregionen

Mette Hafstad
Prosjektleder Samhandlingsreformen i Gjøvikregionen

Jeg tror jeg har de fleste av mine studiekolleger i Gjøvikregionen med meg, når jeg hevder at lederutdanning helse og omsorg var en ”gavepakke” til oss – i arbeidet med strategisk kompetanseplanlegging. Selv har jeg i en tid hatt rollen som prosjektleder for prosjektet ”Samhandlingsreformen i Gjøvikregionen”. Prosjektet ble initiert av rådmennene i kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land på bakgrunn av samhandlingsreformens utfordringer. (4 av disse kommunene har hatt 18 ledere med i utdanningsprogrammet). Målet med prosjektet har vært å avklare mulige områder for interkommunalt samarbeid.

Ved oppstart av lederutdanningen i 2012, var det definert at samarbeid om kompetanseutvikling på helse og omsorgsområdene var noe vi skulle utvikle samarbeide om.En prosjektgruppe med representanter fra hver kommune, med undertegnede som prosjektleder, har i prosessen med strategisk kompetanseplanlegging utarbeidet en strategi med anbefalinger for hvordan vi kan jobbe med strategisk kompetanseplanlegging i hver kommune og i et interkommunalt perspektiv. Planleggingsprosessen har pågått i nært samarbeid med de 18 lederne i utdanningsløpet, som har vært ”ressursgruppe” i arbeidet.

Strategien er presentert i et strategidokument. Utdanningsløpet som har gått parallelt har i så måte kommet til stor nytte for oss i den praktiske anvendelsen. Det sier seg da kanskje selv at modulen ”Strategisk kompetanseplanlegging” ble særlig relevant, men vi har også opplevd de andre modulene som svært matnyttige i dette arbeidet – Ikke minst fokus på kvalitet, myndiggjøring av medarbeidere og utvikling av egen lederrolle.

Strategidokumentet ligger til grunn for det arbeidet som nå pågår for å få på plass kompetanseplaner i hver kommune. Våre lederkolleger fra utdanningen vil være viktige ressurspersoner i sine respektive kommuner som bærere av kunnskap om strategisk kompetanseutvikling.

Med vennlig hilsen
Mette Hafstad
Prosjektleder Samhandlingsreformen i Gjøvikregionen

 

 

 

 

– Lederprogrammet for helseledere fungerer!

Fornøyd foreleser

Øyvind Thorvaldsen –
Fornøyd foreleser

Noen betraktninger fra vår erfarene foreleser Øyvind Thorvaldsen.

Sitter og leser eksamensbesvarelser fra Modul 1, og får lyst til å formidle noen erfaringer.

Mange positivt overrasket og glade for den praktiske-metodiske og treningsmessige tilnærmingen i samlingene. Vi er mye ute ”på gulvet”, og der blir alle ”interaktive”. Alle blir utfordret gjensidig av hverandre  i arbeidet med egen selvinnsikt og utvikling av relasjonelle ferdigheter. Vi lærer metoder ved å bruke dem, og i disse prosessene finner de sine utfordringer og målsetting for egen utvikling som ledere! Teori finner de masse av i litteraturen, så forelesninger tar ikke så mye plass; vi jobber ”opplevelsesbasert”. Mange skriver faktisk mye av oppgaven mens vi er sammen, og der både teori, metode og egne relasjonelle ferdigheter blir opplevd i sammenheng.

Mye humor og ”bevegelse” preger samlingene, og mange uttrykker at de har fått økt motivasjon for å bruke mer inkluderende arbeidsformer i organisasjonen.

Jeg er imponert over studentenes evne til å involvere seg og la seg utfordre i egne læringsprosesser, og metodene vi bruker er det mange som ”tar med seg hjem”. Mange rapporterer at de har prøvd nye tilnærminger i lederrollen, og at de ser tydeligere hva de ønsker å utvikle i egen lederrolle.

Om noen lurer på hva jeg opplever som prosessleder/foreleser;  Studiet er svært engasjerende å jobbe med når så mange forteller om stort læringsutbytte! Evalueringene er svært gode, og jeg tror det handler om at arbeidsformene er så engasjerende og har så stor overføringsverdi; ”the method is the message”!

Tror vi har fått til en optimal balanse mellom teori-refleksjon-øvelse/trening og relasjonsutvikling i praksis. Her er noen sitater fra eksamensoppgavene jeg har lest i dag;

«Min deltagelse i lederutdanningen har fått meg til å reflektere ytterligere over hvordan man kan bruke relasjonelt lederskap til videre utvikling,  til å oppnå et forpliktende samspill, ansvarsbevissthet og godt medarbeiderskap. Jeg har tilegnet meg ny kunnskap om metoder som selvledelse og transformasjonsledelse. Dette har inspirert meg og gitt grunnlag for min plan for videre lederutvikling».

«Som leder vil jeg nå modellere selvledelse. Jeg vil oppmuntre til selvdefinerte mål og motivere til fremvekst av positive tankemønstre. Med fokus på dette, samt belønning i form av tilbakemelding og annerkjennelse, ønsker jeg å skape en selvledelses – kultur på min arbeidsplass».

«Samlingene, litteraturen og arbeidet med denne oppgaven har skapt motivasjon og nytt engasjement hos meg. Jeg føler spenning, forventning og glede ved å skulle ta fatt på min plan for utviklingsarbeid. Jeg har stor tro på at jeg, ved hjelp av den lærdom jeg har tilegnet meg, vil kunne bidra til utvikling i praksis «.

«Jeg har tilegnet meg mer teoretisk og praktisk kunnskap for å utvikle meg til en god leder for meg selv og mine medarbeidere». 

Jeg vil påstå at de er svært representative og det kan jeg si på bakgrunn av å ha lest et par hundre eksamensbesvarelser snart.

Hilsen Øyvind

 

 

Lofoten gjennomfører sin tredje modul i lederutdanningen

StigForeleser, og fagansvarlig for modul 2, Stig Holen møtte denne uken studentene fra Lofoten i vakre Svolvær. Studenene er nå klare for eksamen i den tredje moduelen som gjennomføres i øygruppen.
Vi ønsker studentene lykke til med eksamen!

 

 

Økonomistyring og virksomhetens kvalitetsutvikling – utdanningens modul 3

Gaute Arneson - Fagansvarlig

Gaute Arneson – Fagansvarlig

I modul 3 er det styringen av virksomheten i vid forstand som er temaet. I den første samlingen er hovedtemaet kommuneøkonomi, med vekt på bl. a. budsjettering og budsjettoppfølging. Studentene lærer hvordan virksomhetslederen skal følge med i den økonomiske utviklingen i eget virksomhetsområde, herunder hvordan evalueringen av forbruket skal foregå og rapporteres.

I den andre samlingen arbeider vi med kvalitetsbegrepet, objektiv og subjektiv kvalitet og hvordan man skal kunne gjøre kvaliteten målbar v.h.a. resultatindikatorer.
Mellom de to samlingene arbeider studentene med en obligatorisk oppgave der det spørres etter resultatindikatorer for økonomi / økonomistyringen av virksomheten. Modulen avsluttes, i likehet med de tre andre modulene, med en hjemmeeindividuell- eller gruppeeksamen som gir 7,5 studiepoeng.

– Gøy mens vi holder på

Faglig ansvarlig for modul 1, Elisabeth Rønnevig

Faglig ansvarlig for modul 1, Elisabeth Rønnevig

Elisabeth Rønnevig er faglig ansvarlig for modul 1 «Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlig lederferdigheter».

Denne modulen vektlegger relasjonell ledelse og personlig utvikling. Mange uttrykker at studiet gir en kjærkommen «fot i bakken» -anledning der du får reflektere over egen lederatferd, egne prioriteringer og evne til å kommunisere med medarbeidere og kollegaer. Samlingene har øvelser og drøftinger som bringer egenrefleksjon opp på et høyere bevissthetsnivå og gir mulighet for større innsikt i egen lederatferd. Også eksamen omhandler egenrefleksjon og konkrete oppdrag for personlig utvikling; evne til samarbeid, kommunisere, utvikle trygge relasjoner, mot til å ta sjanser og gjøre feil, være oppmerksom overfor seg selv og andre. Og så har vi det gøy mens vi holder på!

Satser på facebook

Paper Team - COLOURBOXI anledning vår nye hjemmeside vil vi også satse på å bruke facebook og de sosiale mediene som informasjonskanal. Enn så lenge er vi i «startgropa» på facebook – men vi håper å få med oss mange flere Likes nå på tampen av året.

Kjenner du noen som kunne være interessert i tilbudet innenfor Helselederutdanningen? Tips dem gjerne om vår facebookside. Klikk HER for å åpne vår side på facebook