Om prosjektet

 

Høgskolen i Hedmark, Fagakademiet og Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) er tildelt et nasjonalt oppdrag fra Helsedirektoratet om praktisk lederopplæring for de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Med bakgrunn i den kommunale helse- og omsorgstjenestens personellutfordringer er det utarbeidet en ny kompetanse- og rekrutteringsplan; Kompetanseløftet. Planen er en del av Omsorgsplan 2015 i Stortingsmelding 25 (2005-2006) «Mestring, muligheter og mening – Framtidens omsorgstjenester». Den skal gjelde fram til 2015 og inneholder strategier og tiltak som også skal møte de langsiktige demografiske utfordringene fram mot 2050. Kompetanseløftet 2015 har som mål å skaffe tilstrekkelig personell og nødvendig fagkompetanse til den kommunale omsorgstjenesten. Handlingsprogrammet omfatter kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenesten, og forplikter seg til å utvikle strategier for å sikre tilstrekkelig kompetent arbeidskraft i sektoren.

Organisering
Oppdragsgiver har store muligheter til å velge et program som passer i egen kommune eller egne kommuner, for eksempel kan man tenke seg at oppdragsgiver ønsker å starte med modul 4 fordi samhandlingsreformen gir kommunene umiddelbare utfordringer som må tas tak i.Senere kan så oppdragsgiver velge å fortsette med en eller flere av de andre modulene og da i den rekkefølgen man mener passer egne utfordringer.

De enkelte fagmodulene kan tas uavhengig av hverandre og enkeltvis, men hvis bestiller ønsker hele lederopplæringsprogrammet vil vi anbefale kronologisk rekkefølge fra modul 1 til modul 4.

Lederopplæringsprogrammet vil gjennomføres på deltid, dvs. at opplegget uansett om en gjennomfører en enkeltmodul eller hele programmet, så kan dette gjennomføres samtidig som en arbeider i 100 % stilling.

Hver modul vil bestå av to samlinger over to dager. Hver samlingsdag vil ha en varighet av 7 timer. Vi vil anbefale dagsamlinger på ordinære virkedager, og ikke som kvelds- eller helgesamlinger. Men hvis det er ønskelig fra ”bestillere” kan dette også la seg gjennomføre. Mellom samlingene i hver modul skal studentene jobbe med hjemmeoppgave i basisgruppe.  Oppgavene vil være knyttet til studentenes praksis som ledere og vil ta utgangspunkt i teorien som presenteres i samlingene og hvordan denne kan komme til syne eller brukes, i praksis. Det sentrale elementet i transformasjonen teori – praksis er kompetanseutvikling gjennom refleksjon. Derfor vil veiledning være et viktig element som følger samlingene sammen med utvikling av refleksjonskompetanse.  I basisgruppene skal studentene praktisere refleksjonskompetansen gjennom at møtene i gruppa er arena for veiledning i gruppe.

Lederopplæringsprogrammet legger vekt på å oppmuntre lederne til å utvikle lokale ledernettverk i egen kommune, eller helst, nettverk på tvers av kommunegrenser innenfor samarbeidskommuner i samhandlingsreformen.

Kursleder har det overordnede ansvaret for framdriften av modulene, herunder også ansvaret for at refleksjon og veiledning følger modulene som “en rød tråd”.

I forkant av og mellom samlingene vil kontakt deltaker/student og kursleder/veileder foregå elektronisk, ved bruk av den elektroniske læringsplattformen; Fronter. Bruken av dette programmet gir anledning til å legge inn elementer i kurset, og gjennomføre prosesser som elektronisk kontakt via vanlig e-post ikke gir.

På det elektroniske klasserom vil alle foiler og litteraturhenvisninger gjøres tilgjengelig. I tillegg vil obligatoriske arbeidskrav innleveres på Fronter, det samme når det gjelder eksamensinnlevering.

I Fronter vil det være mulig også å tilrettelegge for veiledning via ”live-room”, hvis det er ønskelig. ”Chat-room” kan også benyttes i kontakten mellom deltakerne/studentene. Enkeltstående ”fagstreamer” dvs. korte ”videosnutter” av spesifikke fagtema kan også være aktuelt å benytte.

Administrativ informasjon ut til studentene vil også formidles gjennom Fronter.

Terskelen for å kunne benytte programmet er svært lav, og kan også gi deltakerne/studentene en kompetanse som kan komme godt med til senere anledninger. Hvis det er ønskelig kan vi legge inn en kort skolering i Fronter i utdanningsprogrammet.