Ofte stilte spørsmål

Hvor omfattende er utdanningen?

       Utdanningen er delt opp i 4 moduler som hver gir 7,5 studiepoeng ved fullført eksamen. Modulene kan bestilles enkeltvis eller som full pakke.

       Hver modul består av 2 to-dagerssamlinger hvor studentene har en obligatorisk gruppeoppgave som skal løses mellom samlingene.

       Det vil være mulig å gjennomføre to moduler i semesteret, men det anbefales å gjennomføre en modul i semesteret (dvs at hele lederopplæringspakken vil kunne gjennomføres over to år).

 

Hvilke krav stilles til forkunnskaper?

       For uttelling av studiepoeng, er opptakskravet som til grunnutdanninger til høgskoler/universitet ellers: generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

       Realkompetanse vil si relevant praksis av minimum 5 års varighet (på heltid). Den enkeltes realkompetanse vil bli vurdert individuelt.

       Deltakelse må være godkjent av leder før kursstart.
Hvor mye arbeid innebærer dette studiet?

       Det er ikke obligatorisk oppmøte på samlinger (fra høgskolens side, men arbeidsgiver kan muligens stille krav), men alle oppfordres på det sterkeste til å delta på de fire oppsatte samlingsdagene pr modul.

       Man må påregne arbeid i basisgrupper mellom samlingene.

       Det er et gitt pensum til hver modul.

       Noe fasitsvar på hvor mye arbeid det blir for den enkelte, kan ikke gis. Dette er veldig individuelt.

 

 

Hva lærer man?

Nedenfor beskrives kort innholdet i de fire modulene:

Modul 1: Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige lederferdigheter

       forskjellige teorier om ledelse; f.eks. distribuert ledelse, teamledelse, selvledelse og operativ ledelse

       hvordan man gjennom refleksjon og veiledning kan omsette teoretisk kunnskap til praktisk lederutøvelse, gjennom å kjenne sammenhengen mellom forskjellige ledelsesformer og medarbeidernes utviklings- og kunnskapsnivå

Modul 2: Strategisk kompetanseplanlegging, -styring og -utvikling

       teorier knyttet til strategisk kompetanseplanlegging, kompetansebygging og rekrutteringsmetoder

       utvikling av handlingskompetanse og god praksis, relatert til ledelse av komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid

Modul 3: Virksomhetens økonomistyring og kvalitetsutvikling

       få oversikt og teoretisk innsikt i teorier, metoder og modeller innenfor kommunaløkonomi

       få forståelse for at helse- og omsorgstjenestene må drive kontinuerlig og systematisk kvalitetsutvikling og kvalitetsforbedring

       binde sammen teori og praksis gjennom refleksjon over egen tjenesteutøvelse som del av et systematisk kvalitetsarbeid

Modul 4: Samhandling, kommunikasjon og forhandlingskompetanse

       kunnskap om kravene i de mest sentrale myndighetsføringene knyttet til samhandlingsreformen og til Omsorgsplan 2015

       utvikle evnen til kommunikasjon, samarbeid og forhandling med samarbeidspartnere og med brukere og pasienter, og se dette som en naturlig del av god forvaltningspraksis

Den ”røde tråden” gjennom den enkelte modul eller studiet vil ivaretas gjennom veiledning og refleksjon.

 

Hvorfor skal man ha en egen lederutdanning/-utvikling for helse- og omsorgstjenestene?

       Det er viktig med begge deler – både at kommuner jobber bevisst med lederutvikling i egen kommune for å skape felles forståelse for ledelse og kvalitet i ledelse, og at man jobber spesifikt med de utfordringene ledere i helse- og omsorgssektoren har.

       Helse- og omsorgssektoren er en tjeneste med store utfordringer knyttet til befolkningsutvikling, rammevilkår, tjenesteorganisering og behov for samordning med spesialisthelsetjenesten. Direktoratet beskriver lederutfordringene bl.a. slik:
God ledelseskompetanse og ledere med system- og regelverkkunnskap og en god forståelse av utfordringene i sektoren er viktig. Ledere i omsorgssektoren må kunne rekruttere strategisk og gjøre en innsats for å beholde personell i sektoren, blant annet ved å jobbe bevisst for å skape trivsel og godt arbeidsmiljø (attraktive arbeidsplasser med lavere sykefravær) og bedre omdømme for sektoren (som igjen kan bidra til rekruttering). I tillegg er det behov for ledere som tenker innovativt og bidrar til nye måter å organisere tjenestene på. Det skjer mye nytt innenfor sektoren, f.eks. når det gjelder velferdsteknologi. Innen brukerrettet omsorg er det også viktig å sørge for at det jobbes med kvalitetsutvikling så at brukernes behov dekkes på en best mulig måte.
Det er slike særlige utfordringer som gjør at det er god mening i å la lederne innenfor helse og omsorg gjennomgå en egen lederutvikling, gjerne som en del av kommunens generelle satsning på ledelse.

 

 

Hvem kan melde seg som studenter?

    Oppdragsstudium

       Dette er i første omgang et oppdragsstudium, som ikke gir mulighet for enkeltpåmelding.

       Det er ønskelig at alle eller flest mulig av lederne innen helse og omsorg i kommunen studerer sammen som en del av en felles lederutvikling, noe som vil være en god investering i forhold til samhandlingsreformen og kommunesamarbeid.

       Flere kommuner/en region kan gjerne gå sammen om å bestille en eller flere moduler.

       Vi ønsker å komme oppdragsgivere i møte i forhold til å tilpasse utdanningen til spesifikke problemstillinger som finnes i oppdragskommunen(e).

       Ledere som kan tenke seg å delta, må ta kontakt med sin leder for å avklare om det er aktuelt for kommunen å kjøpe hele eller deler av lederutviklingspakken.

    Åpent tilbud

       Vi er åpen for at studiet på litt sikt muligens kan gjennomføres som et påmeldingsstudium, hvor enkeltpersoner (ledere/potensielle ledere) eller flere i en kommune kan melde seg på til et på forhånd planlagt studieløp.

       Vi vil eventuelt komme tilbake til dette når vi har registrert stor etterspørsel etter det, og når vi har gjort noen erfaringer med gjennomføring av studiet som oppdragsstudium.

 

Hva koster utdanningen?

       Utdanningen har i utgangspunktet en fast pris per student og per modul.

       Kommunene (oppdragsgiver) bærer ansvaret for å skaffe tilveie lokaler til samlingene og dersom man velger lokaler lokalt, vil det ikke påløpe reise- og oppholdskostnader for deltakerne. Vi mener at det er mer ressursvennlig at foreleser kommer til kommunen enn at studentene skal måtte reise til foreleseren.

       Vi forutsetter at det er minst 15 deltakere.

       Ved kjøp av hele lederutdanningspakken på fire moduler for mer enn 25 deltakere, kan pris diskuteres.

 

Hvordan kan kommunene finansiere utdanningen?

       Dette er et nasjonalt utviklingsprogram initiert av Helsedirektoratet, hvor vi har vunnet en offentlig konkurranse om oppdraget. Kommunene kan søke om tilskudd for å finansiere kjøp av dette både gjennom fylkesmennene og gjennom OU-midler hos KS.

 

Kan alle ledere i kommunen delta i utdanningen?

       Utdanningen retter seg, som navnet sier, fortrinnsvis til ledere og kommende/potensielle ledere innenfor helse og omsorg i kommunene.

       Lederutdanningspakken er knyttet til samhandlingsreformen og Kompetanseløftet 2015 – som vektlegger samarbeidskompetanse. Dersom det er ledere i andre sektorer som har behov for å jobbe sammen med helse og omsorg for felles måloppnåelser, kan det derfor være aktuelt at også slike ledere får anledning til å delta.

 

Har man nytte av utdanningen selv om man har utdanning i ledelse fra før?

       Denne utdanningen er så spesifikk i forhold til ledelsesutfordringer i kommunens helse- og omsorgstjenester i de nærmeste årene, at alle ledere, uavhengig av tidligere utdanning, både vil ha stort utbytte av å delta, i tillegg til at ledere med tidligere lederutdanning vil kunne tilføre deltakergruppen viktig kompetanse.

       Studiet baserer seg på at refleksjon og veiledning følger alle modulene som en «rød tråd» slik at deltakernes egen erfaring, sammen med forelesernes teorigjennomgang, skal danne en helhet som gir en «praktisk lederopplæringspakke».