Nye tilleggsmoduler

Det er til nå utarbeidet fem nye moduler (totalt: 9) i forlengelsen av halvårsstudiet «Lederutdanning – helse og omsorg».

Modulene 1 til 8 utgjør «Årsstudium lederutdanning innen helse- og omsorgstjenesten».

 

Modul 5   (7,5 stp)
Juss for ledere i helse- og omsorgstjenesten

  • Generell lovgivning og metode
  • Særskilt lovgivning for helse- og omsorgstjenestene
  • Lederes ivaretakelse av pasientens- og brukernes rettigheter
  • Kvalitetskrav i utøvelsen av helse- og omsorgstjenester
Modul 6   (7,5 stp)
Ledelse av innovasjon og velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten

  • Emnet gir kompetanse til å arbeide med sentrale utfordringer innenfor ledelse i helse- og omsorgstjenesten i kontekst av nye teknologiske muligheter, og utfordringer tilknyttet systematisk praksisutvikling  i forhold til samhandling og velferdsteknologi.
Modul 7   (7,5 stp)
Kvalitetsledelse i helse- og omsorgstjenesten

  • Emnet gir innsikt i og kunnskap om sentrale teoretiske begrep knyttet til kvalitetsledelse innen helse- og omsorgstjenesten. Temaer som omfattes går på rammeverket for kvalitet, kvalitetsledelse, prosessforbedring og løpende  forbedring og oppfølging.
Modul 8   (7,5 stp)
Håndtering av konflikter og kriser i et ledelsesperspektiv for helse- og omsorgstjenesten

  • Forståelse for hvorfor konflikter og kriser oppstår, vurdering av alvorlighetsgrad og reaksjoner, samt håndtering av dette i praksis – er elementer i dette emnet, i tillegg til sentrale teorier og begreper knyttet til fagområdet.
Modul 9   (15 stp)
Endringsledelse på egen arbeidsplass i helse- og omsorgstjenesten

  • Emnet gir kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse om metoder og sentrale teoretiske begrep knyttet til endringsledelse innen helse- og omsorgstjenesten.