Modul 8 – Håndtering av konflikter og kriser i et ledelsesperspektiv for helse- og omsorgstjenesten

Læringsutbytte:

Kandidaten skal etter fullført emne ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:
Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om hvordan konflikter oppstår og utvikler seg i et arbeidsmiljø
 • har kunnskap om hvordan man kan unngå at konflikter eskalerer gjennom tidlig intervensjon
 • har grunnleggende kunnskap om kjente konfliktteorier knyttet til sosiale konflikter
 • har kunnskap om sentrale teorier og begreper i kriseledelse
 • har kunnskap om reaksjoner på kriser som rammer individer og grupper og hvordan disse kan håndteres

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan vurdere konflikters alvorlighetsgrad og behov for intervensjon
 • kan gi medarbeidere tilstrekkelig forståelse for daglig konflikthåndtering
 • kan gi medarbeidere tilstrekkelig forståelse for kriser og krisehåndtering
 • kan anvende kunnskap om psykologiske krisereaksjoner på individ- og gruppenivå

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har kjennskap til ulike perspektiver på hvordan kriser kan oppstå i praksis
 • har kompetanse til å ivareta mellommenneskelige utfordringer og problemstillinger
 • har innsikt i hvordan håndtere kriser og konflikter

 

Innhold:

Konfliktforståelse

 • Hva er en konflikt?
 • Konflikter som livsvilkår
 • Konflikter som eskalerer
 • Kompleksitet, gruppe- og individkonflikter

Konflikthåndtering

 • Strategier i konflikthåndtering
 • Konfliktspiral, hva forsterker og hva forhindrer eskalering
 • Leder som fasilitator, veileder, megler eller «dommer»
 • Konfliktløsning ved bruk av utenforstående megler

Kriser og kriseforståelse

 • Hva er en krise sett i et ledelsesperspektiv?
 • Mennesket i kriser
 • Kriser på individ- og gruppenivå
 • Kriseberedskap/mentalt forberedt på uforutsette hendelser

Krisehåndtering

 • Lederens håndtering av kriser
 • Sorg, støtte og sosiale nettverk
 • Bearbeidingssamtaler
 • Krisekommunikasjon, mediekontakt og mediebruk Mellom samlingene skal studentene jobbe med hjemmeoppgave i basisgruppe (se obligatoriske krav).

 

Organisering og arbeidsformer:

Emnet består av to samlinger over to dager. I tillegg til forelesninger vil det på samlingene vektlegges refleksjon, diskusjoner, case, erfaringsutveksling og gruppearbeid.

 

Krav til forkunnskaper: Ingen spesielle krav.

 

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen:

En oppgave i basisgruppa mellom første og andre samling i emnet.

 

Vurderingsordning:

Hjemmeeksamen i gruppe med 3-5 deltakere over 10 virkedager etter siste samling.

Vurderes med graderte bokstavkarakterer A-F, der E er laveste ståkarakter.

 

Ansvarlig avdeling:

Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi- og ledelsesfag.

 

Studieplan M8 (pdf)