Modul 7 – Kvalitetsledelse i helse- og omsorgstjenesten

Læringsutbytte:

Kandidaten skal etter fullført emne ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om kvalitetsbegrepet i offentlig tjesteyting generelt og i helse- og omsorgstjenesten spesielt
 • har kunnskap om Den nasjonale stragien for kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
 • har kunnskap om ulike virkemidler og resultatområder
 • har kunnskap om internkontrollforskriftene for egen sektor
 • har kunnskap om metoder for registerering og måling av objektiv og subjektiv kvalitet

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan implementere og drifte kontinuerlige kvalitetsforbedringsprosesser
 • kan gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser
 • kan utvikle relevante og vesentlige indikatorer for kvalitet og metoder for måling av kvalitet
 • kan integrere digitale verktøy for registrering og lukking av avvik i egen/egne virksomheter
 • kan analysere resultater av kvalitetsmålinger og avviksrapportere
 • kan identifisere forbedringsområder
 • kan gjennomføre intern evaluering etter prinsippene for total kvalitet Common Assessment Framework (CAF)

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har styrket lederkompetansen generelt og forutsetningene for kvalitetsledelse spesielt
 • har motivasjon for å videreutvikle kvaliteten i egen/egne virksomhetsområder
 • har innsikt og metodekunnskap som utgjør et tilstrekkelig grunnlag for utvikling av «hetlige kvalitetssystemer»
 • har utviklet kompetanse i kontinuerlig kvalitetsforbedring og oppfølging 

 

Innhold: 

Rammeverket for kvalitet

 • Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet
 • Rammeverk for kvalitetsutvikling i offentlig sektor Common Assessment Framework (CAF)
 • ISO 9001 – Internasjonal kvalitetsstandard for helsesektoren
 • Internkontroll i helse- og omsorgstjenesten

Kvalitetsledelse

 • Total kvalitetsledelse – virkemiddelkriterier og resultatkriterier
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser
 • Prosjektledelse ved utvikling og implementering av kvalitetssystem
 • Metoder for kvalitetsmåling

Prosessforbedring

 • Avviksregistring
 • Forebygging av avvik
 • Praktiske prosedyrer ( PPS)
 • Digitale verktøy for avviksregistring og lukking

Løpende forbedring og oppfølging

 • Internkontroll i helse- og omsorgstjenesten
 • Medvirkning til kvalitetsforbering
 • Løpende forbedring /Demings sirkel
 • Ledelsens gjennomgang/resultatvurdering

 

Organisering og arbeidsformer:

Emnet består av to samlinger over to dager. I tillegg til forelesninger vil det på samlingene vektlegges refleksjon, diskusjoner, case, erfaringsutveksling og gruppearbeid.

Mellom samlingene skal studentene jobbe med hjemmeoppgave i basisgruppe (se obligatoriske krav).

 

Krav til forkunnskaper: Ingen spesielle krav.

 

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen:

En oppgave i basisgruppa mellom første og andre samling i emnet.

 

Vurderingsordning:

Individuell hjemmeeksamen (caseoppgave) over 10 virkedager etter siste samling. Vurderes med graderte bokstavkarakterer A-F, der E er laveste ståkarakter.

 

Ansvarlig avdeling:

Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi- og ledelsesfag.

 

Studieplan m7 (pdf)