Modul 6 – Ledelse av innovasjon og velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren (7,5 stp)

 

Læringsutbytte:
Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Kandidaten:

 • har teoretisk kunnskap om hvordan man fremmer kreativitet
 • har kunnskaper om prosjektmetodikk
 • har kunnskap om etisk og forsvarlig bruk av ny teknologi
 • har kjennskap til organisasjonsformer og organisasjonskulturers betydning for innovasjon
 • har kjennskap til muligheter og fallgruver med ny velferdsteknologi i innovativ praksisutvikling

Ferdigheter
Kandidaten:

 • kan legge til rette for kreativitet på arbeidsplassen
 • kan organisere prosjekter på en slik måte at man fremmer innovasjon
 • kan grunnleggende prosjektstyring for innføring av ny teknologi
 • kan identifisere eksisterende praksiser som må endres for å forbedre folkehelsearbeid
 • kan lede innovasjonsprosjekter
 • kan være pådriver for innovasjon i kommunens folkehelsearbeid

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • har kjennskap til ulike perspektiver på innovativ praksisutvikling
 • har kompetanse til å ivareta helsefaglige problemstillinger i innovative prosjekter
 • har grunnleggende innsikt i lovverket knyttet til anskaffelse av ny teknologi

 

Innhold:
Kultur for innovasjon

 • Hva er kreativitet?
 • Hva er innovasjon?
 • Ledelse av nytenkende prosesser
 • Nettverk og praksisfellesskap 

Struktur for innovasjon

 • Målformulering / mål og delmål
 • Prosjektstyring og -ledelse
 • Matriseorganisering
 • Ansvarskart og milepælsplaner
 • Forholdet mellom prosjekt og drift
 • Økonomistyring 

Brukermedvirkning og etikk

 • Brukerens medvirkning i innovasjon
 • Lov om offentlige anskaffelser
 • E-samhandling
 • Kjernejournal – helsepersonell og bruker på samme arena
 • Etikk Velferdsteknologi/omsorgsteknologi
 • Velferdsteknologi – hva og hvorfor?
 • Hvordan velferdsteknologi kan forme arbeidspraksis og relasjoner
 • Samarbeid/forankring
 • Helsefremmende perspektiv
 • Økonomi

 

Organisering og arbeidsformer:
Emnet består av to samlinger over to dager. I tillegg til forelesninger vil det på samlingene vektlegges refleksjon, diskusjoner, case, erfaringsutveksling og gruppearbeid. Mellom samlingene skal studentene jobbe med hjemmeoppgave i basisgruppe (se obligatoriske krav).

 

Krav til forkunnskaper:
Ingen spesielle krav.

 

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen:
En oppgave i basisgruppa mellom første og andre samling i emnet.

 

Vurderingsordning:
Hjemmeeksamen i gruppe med 3-5 deltakere over 10 virkedager etter siste samling. Vurderes med graderte bokstavkarakterer A-F, der E er laveste ståkarakter.

 

Faglig ansvar:
Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi- og ledelsesfag.