Modul 5 – Juss for ledere i helse- og omsorgstjenesten (7,5 sp)


Læringsutbytte:
En kandidat med fullført kvalifikasjon har tilegnet seg følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har teoretisk innsikt i og forståelse av rammeverket for de grunnleggende prinsippene for utøvelsen av den juridiske tilnærmingsmåten
 • har oversikt over og innsikt i de sentrale lovene innenforhelse- og omsorgstjenesten
 • har kunnskap omhvordan loven innvirker på ledelse innenfor helse- og omsorgstjenester og som kan bidra til kontinuerlig kvalitetsutvikling og kvalitetsforbedring
 • har kunnskap om betydningen av pasientens rettigheter

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan gjennom lovverket ivareta pasienters rettigheter
 • kan dokumentere og arkivere hendelser på en forsvarlig måte
 • kan utøve tjenesten på en forsvarlig måte
 • kan ivareta brukermedvirkning
 • kan stille og analysere praktiske og teoretiske rettsspørsmål på bakgrunn av etablert juridisk metode
 • kan finne fram til rettskilder og argumenter som kan tillegges betydning når spørsmål skal løses

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har forståelse for konsekvenser av lovverket i utøvelsen av tjenesten
 • har evne til faglig samhandling med andre, til retts politisk tenkning og til formidling av faglig innsikt
 • har bevissthet på hva det innebærer at pasienter har rettigheter og helsepersonellet har plikter

 

Innhold:
Generell lovgivning og metode

 • Lovoversikt for helse og omsorgstjenestene
 • Grunnleggende forståelse i bruk av rettskilder
 • Forvaltning av tjensteutøvelse som har sitt grunnlag i lovverket
 • Personalledelse og jus

Særskilt lovgivning for helse- og omsorgstjenestene

 • Helsepersonelloven
 • Helse- og omsorgstjenesteloven
 • Pasient- og brukerrettighetsloven
 • Andre lover og de mest sentrale forskriftene

Lederes ivaretakelse av pasientens- og brukernes rettigheter

 • Rettsregler, rettigheter og plikter
 • Forholdet mellom profesjonsetikk og lovverk
 • Forvaltningen av rettigheter og ressurser
 • Taushetsplikt,opplysningsrett, opplysningsplikt og meldeplikt (forvaltning av utfordringer knyttet til problemstillingene)

Kvalitetskrav i utøvelsen av helse- og omsorgstjenester

 • Profesjonsansvar
 • Forsvarlighetskravet og verdighetskravet
 • Dokumentasjon og journal
 • Brukerrettigheter og klagehåndtering (sanksjoner og overprøving)

 

Organisering og arbeidsformer:
Emnet består av to samlinger over to dager. I tillegg til forelesninger vil det på samlingene vektlegges refleksjon, diskusjoner, case, erfaringsutveksling og gruppearbeid. Mellom samlingene skal studentene jobbe med hjemmeoppgave i basisgruppe (se obligatoriske krav).

 

Krav til forkunnskaper:
Ingen spesielle krav.

 

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen:
En oppgave i basisgruppa mellom første og andre samling i emnet.

 

Vurderingsordning:
Hjemmeeksamen individuelt eller i gruppe med 3-5 deltakere over 10 virkedager etter siste samling. Vurderes med graderte bokstavkarakterer A-F, der E er laveste ståkarakter.

 

Faglig ansvar:
Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi- og ledelsesfag.