Info – Modul 4

Samhandling, kommunikasjon og forhandlingskompetanse

Studentene skal etter fullført emne ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

• Kunnskap om intensjonene i samhandlingsreformen slik den grunnleggende er formulert i St. meld. nr. 47 (2008-2009), St.meld. nr. 16 (2010-2011) og nye lover med vekt på gode pasientforløp og nye krav til kommunale helse- og omsorgstjenester.
• Kunnskap om kommunikasjon og forhandling som gjør dem til likeverdige partnere med ledere fra spesialisthelsetjenesten
• Kunnskap om kravene til god forvaltning
• Kunnskap om rettighetene til pasienter og brukere

 

Ferdigheter:
• Ferdigheter i å møte brukerne i dialog om tjenester og vedtak
• Ferdigheter i samhandling både internt og med eksterne samhandlingspartnere.
• Ferdigheter i forhandlinger og samarbeid

 

Innhold:

Pasientforløp
• Kommunenes “sørge for” ansvar
• Integrert og sammenhengende behandlingskjede
• Koordinatorfunksjonen
• Teknologiske løsninger

 

Forhandling og kommunikasjon
• Pasientrettigheter og brukermedvirkning
• Forhandling av samarbeidsavtaler, avtaleinngåelse
• Dialog som grunnlag for utvikling
• Saksbehandling og klagehåndtering

 

Tverrfaglig samarbeid
• Samarbeid med frivillige og pårørende
• Helse i plan, involvering av politisk nivå
• Ansvarsfordeling og organisering
• Fokus på forebygging og folkehelse, helhetlig helsefokus

 

Ekstern samhandling
• Samarbeidsavtaler – forhandling og avtaleutforming
• Likeverdighet mellom avtalepartnere
• Samarbeidsrutiner kommune/helseforetak
• Interkommunalt samarbeid

Organisering og arbeidsformer:
Emnet består av to samlinger over to dager. I tillegg til forelesninger vil det på samlingene vektlegges refleksjon, diskusjoner, case, erfaringsutveksling og gruppearbeid. Veiledning og kollegaveiledning i basisgruppe følger samlingene. Mellom samlingene skal studentene jobbe med hjemmeoppgave i basisgruppe (se obligatoriske krav).

 

Krav til forkunnskaper:
Ingen spesielle krav.
Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen:
En oppgave i basisgruppa mellom første og andre samling i emnet.

 

Vurderingsordning:
Individuell prosjektoppgave. Det blir benyttet gradert bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.