Info – Modul 3

Virksomhetens økonomistyring og kvalitetsutvikling

Studentene skal etter fullført emne ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

• Teoretisk innsikt i og praktisk forståelse av rammeverket og de grunnleggende prinsippene for kommunal økonomi, regnskapsføring, budsjettering og planlegging.
• Oversikt over og innsikt i de mest sentrale teorier, metoder og modeller innenfor kommunal økonomi.  Studiet skal vise hvordan disse teoriene, metodene og modellene kan anvendes i økonomisk styring av en kommunal virksomhet.
• Forståelse for at moderne helse- og omsorgstjenester må drive med kontinuerlig kvalitetsutvikling og kvalitetsforbedring, og at det er nødvendig å ha systemer for dette; internkontrollsystem, og system for dokumentasjon av løpende tjenesteutøvelse.
• Kjennskap til hvordan kvalitetsutvikling og organisasjonsutvikling henger sammen, og hvordan faktorer i arbeidsmiljøet påvirker kvaliteten.

 

Ferdigheter:
• Evnen til å reflektere over egen tjenesteutøvelse, basert på forståelse av at det gis rom for dette som en del av systematisk kvalitetsarbeid.
• Evnen til målformuleringer og styring av virksomheter i tilknytting til budsjetter.
• Beherske prinsippene for økonomisk styring.
• Kunne foreta kostnadsfordeling og utvikling av målerapporter.

 

Innhold:

Økonomi og regnskap
• Regnskapsforståelse, inntekts- og kostnadsbegreper
• Rammeverk og grunnleggende prinsipper for kommuneregnskapet
• Budsjettering og planlegging
• Økonomioppfølgning, kontroll og regnskap som en informasjonskilde

Ledelsesinformasjon for kommunale beslutningstakere
• Økonomistyring gjennom målstyring, resultatstyring mv.
• KOSTRA
• Innsatsstyrt finansiering (ISF)
• Balansert målstyring

Kvalitetsutvikling og kvalitetsforbedring
• Krav om system for internkontroll
• Om kontinuerlig kvalitetsforbedring
• Evalueringer, brukerdialog og medarbeiderundersøkelser
• Mål og resultatstyring

 

Kvalitetsverktøy og kvalitetsarbeid
• Utviklingen av benchmarking i forvaltningen, IPLOS og KOSTRA
• Eksempel på filosofi, metode og verktøy
• Registerdata som styringsverktøy
• Fallgruver, feilkilder og datatolking
• Brukerperspektiv på registerdata
• Informasjonsteknologi i kvalitetsutviklingsarbeidet

Organisering og arbeidsformer:
Emnet består av to samlinger over to dager. I tillegg til forelesninger vil det på samlingene vektlegges refleksjon, diskusjoner, case, erfaringsutveksling og gruppearbeid. Veiledning og kollegaveiledning i basisgruppe følger samlingene. Mellom samlingene skal studentene jobbe med hjemmeoppgave i basisgruppe (se obligatoriske krav).

 

Krav til forkunnskaper:
Ingen spesielle krav.
Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen:
Et refleksjonsnotat knyttet til økonomistyringen innen eget arbeids-/virksomhetsområde.

 

Vurderingsordning:
En ukes hjemmeeksamen, individuelt eller i gruppe med max 3 deltakere, knyttet til et utviklingsprosjekt med fokus på kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren. Vurderes til bestått/ikke bestått.