Modul 9 – Endringsledelse på egen arbeidsplass i helse- og omsorgstjenesten (15 stp)

Endringsledelse på egen arbeidsplass i helse- og omsorgstjenesten

 

Læringsutbytte:

Kandidaten skal etter fullført emne ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om endringsbegrepet i offentlig tjenesteyting generelt og i helse- og omsorgstjenesten spesielt
 • har kunnskap om ulike metoder som virkemidler for endringer
 • har kunnskap om implementeringsmetoder av endringer
 • har kunnskap om gjennomføring av evalueringsmetoder

 

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan implementere og drifte kontinuerlige endringsprosesser
 • kan lede og gjennomføre endringer
 • kan utvikle relevante og vesentlige indikatorer for resultatoppnåelse av endringer
 • kan evaluere resultater av endringen
 • kan identifisere forbedringsområder på egen arbeidsplass

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har innsikt i lederkompetanse generelt og forutsetningene for endringsledelse spesielt
 • kan bidra til å sette i gang endringer ved egen arbeidsplass
 • har innsikt og metodekunnskap som utgjør et tilstrekkelig grunnlag for utvikling av endringsprosesser
 • har kompetanse i kontinuerlig endringsarbeid, forbedring og oppfølging

Innhold:

Endringsmomentum

 • Grunnlagsforståelse for endring
 • Mulighetsrommet (kreativitet)
 • Evaluering av erfarte endingsprosesser (med utgangspunkt i egne erfaringer og egen praksis)
 • Ulike perspektiv for endring (føringer)

Ledelse av endringsprosesser

 • Læring og kultur for endring
 • Lederrollen og ledelsesmetoder
 • «Å stå i» endringer
 • Involvering (myndiggjøring, eierskap og trygghet

Implementering av endring

 •  Kontinuerlig forbedring
 • Omskaping som sosial prosess
 • Drivkrefter og motkrefter
 • Kunnskapsdeling
 • Metoder for implementering og evaluering

 

Organisering og arbeidsformer:

Emnet består av 3 samlinger à 2-3 dager (2+2+3 dager). I tillegg til forelesninger vil det på samlingene vektlegges refleksjon, diskusjoner, case, erfaringsutveksling og gruppearbeid. Mellom samlingene skal studentene jobbe med hjemmeoppgaven i basisgruppe (se obligatoriske krav).

 

Krav til forkunnskaper:

Ingen spesielle krav.
Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen:

 

Etter første samling kreves:

A) Utarbeidelse av en individuell skisse for en endring på egen arbeidsplass (ca 500 ord +/- 10 %).

B) En individuell refleksjonsoppgave (ca 350 ord).

Etter andre samling kreves:

C) Det skal jobbes videre med endringsskissen (fra pkt A), enten individuelt eller i gruppe.
– Individuelt: Fortsette videre arbeid på egen skisse tilknyttet egen arbeidsplass (ca 1000 ord +/- 10 %).
– Gruppevis på 3-4 personer pr gruppe; det velges ut en av de individuelle oppgavene fra første utarbeidelsesrunde (pkt A), som det arbeides videre med (ca 1500 ord +/- 10 %).

D) En individuell refleksjonsoppgave (ca 350 ord).

Øvrige krav:

E) Skissen for endring legges frem (individuelt eller gruppevis) for de øvrige studentene og foreleser/kursleder på siste dag, siste samling.

F) Obligatorisk oppmøte på samlingene. Eventuelt avvik fra dette må det søkes om, men siste samling kan ikke avvikes (pga. pkt. E).

Innleveringer foregår i Fronter, og alle de obligatoriske kravene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

 

Vurderingsordning:

Det gjennomføres en hjemmeeksamen over tre uker etter siste samling, individuelt eller gruppevis (tilsvarende som under pkt C under «obligatoriske krav»).

Eksamen vil være en videreføring av den obligatoriske oppgaven om endring på arbeidsplassen (jfr. pkt C).Omfanget på besvarelsen:

 • Individuell innlevering: 3000 ord +/- 10 %.
 • Gruppelevering: 4000 ord +/- 10 %.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter fra A-F hvorav E er laveste ståkarakter. Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi- og ledelsesfag.

 

Ansvarlig avdeling:

Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi- og ledelsesfag.