Info modul 2

Strategisk kompetanseplanlegging, -styring og -utvikling

Studentene skal etter fullført emne ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

• Kunnskap om grunnleggende teoridannelse, prinsipper og arbeidsformer innen strategisk kompetanseplanlegging, -styring og -utvikling av menneskelige ressurser i helse og omsorgssektoren.
• Kunnskap om teori og ferdigheter i rekrutteringsmetoder, hvordan man skal beholde og utvikle kompetansen til å bli strategiske ressurser i offentlig forvaltning og tverrfaglig samarbeid.
• Kjennskap til teorier, arbeidsformer, ulike rekrutteringsmetoder, ulike belønningssystem, forhandlinger, kompetansebygging og tverrfaglig læring i team.
• Kjennskap til utvikling og bruk av karriereplaner til personalutvikling.

Ferdigheter:
• Kunne utvikle egen handlingskompetanse.
• Kunne lede komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid.
• Kunne rekrutteringsmetoder.
• Kunne planlegge hvordan man skal beholde og utvikle kompetansen til å bli strategiske ressurser i offentlig forvaltning og tverrfaglig samarbeid.

Innhold:

Strategisk kompetanseplanlegging
• Generell innføring i strategibegrepet relatert til ledelse av menneskelige ressurser (LMR) i en tid hvor det stilles høye krav til tverrfaglig samarbeid
• Generell innføring i kompetansebegrepet
• Personalplanlegging og kompetansekartlegging
• Kompetanseplan

Strategisk kompetansestyring
• Beholde, rekruttere, utvikle og mobilisere
• Ledelse av menneskelige ressurser i tverrfaglige team og grupper
• Begrepsmodeller innen forskningstradisjonen Human resource management  (HRM) og tradisjonell personaladministrasjon
• Insentivsystemer, ulike belønningssystemer og arbeidsrettslige forhold

Kompetanseutvikling
• Kompetanseutvikling i komplekse helse- og omsorgstjenester
• Veiledning i tverrfaglig og multietnisk samarbeid
• Karriereutvikling og kompetansetiltak
• Ledelse av tverrfaglige team og lærende organisasjoner

Personalledelse
• Sentrale ledelsesoppgaver som veiledning og teambygging
• Internasjonalisering av organisasjoner og arbeidsoppgaver – konsekvenser for personalledelse
• Etiske dilemmaer knyttet til strategisk personalledelse
• Strukturering, ledelse, personaladministrasjon. Samfunnskrav til personalarbeid, bla. medbestemmelse, kvinneperspektiv og etnisk mangfold.

Organisering og arbeidsformer:
Emnet består av to samlinger over to dager. I tillegg til forelesninger vil det på samlingene vektlegges refleksjon, diskusjoner, case, erfaringsutveksling og gruppearbeid.
Veiledning og kollegaveiledning i basisgruppe følger samlingene. Mellom samlingene skal studentene jobbe med hjemmeoppgave i basisgruppe (se obligatoriske krav).

Krav til forkunnskaper:
Ingen spesielle krav.

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen:
En obligatorisk arbeidsoppgave mellom første og andre samling i emnet.

Vurderingsordning:
Individuell hjemmeeksamen (caseoppgave) over 10 virkedager etter siste samling.Vurderes med graderte bokstavkarakterer A-F, der E er laveste ståkarakter.