Info Modul 1

Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige lederferdigheter

Studentene skal etter fullført emne ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

 

Kunnskap:

• Kjennskap til forskjellige lederoller, lederfunksjoner og ledelsesformer og hvordan dette påvirker og utvikler egen lederpraksis.
• Kunnskap om distribuert ledelse, teamledelse, selvledelse og operativ ledelse og ledelse av myndiggjorte medarbeidere i praksis.
• Forståelse for sammenhengen mellom forskjellige ledelsesformer og medarbeidernes utviklings- og kunnskapsnivå for å utøve delegert ledelse.
 
Ferdigheter:
• Kunne reflektere over egen lederpraksis og å se denne i sammenheng med andres praksis.
• Kunne utvikle eget lederskap og egne lederferdigheter ved bruk av refleksjon.

 

Innhold:

Relasjonell ledelse
• Handlingskompetanse, refleksjonskompetanse, forskning i egen praksis
• Utvikling av eget lederutviklingsprogram
• Veiledning
• Bruk av basisgrupper

Ledelse av myndiggjorte medarbeidere
• Distribuert ledelse
• Teamledelse, selvledelse og operativ ledelse
• Kjennetegn ved den myndiggjorte og umyndiggjorte medarbeider
• Myndiggjøring i praksis

Utvikling av personlige lederferdigheter
• Lederrolle og lederfunksjon
• Ledelse og personlighet
• Ledelsesform
• En kontinuerlig prosess

Ledelsesdilemmaer i kommunal sektor
• Forholdet mellom politikk og administrasjon
• Hierarkisk vs. selvledelse på operativt nivå
• Ledelse mellom makt og tillit
• Identitetsbygging vs. nettverksdeltakelse

Organisering og arbeidsformer:

Emnet består av to samlinger over to dager. I tillegg til forelesninger vil det på samlingene vektlegges refleksjon, diskusjoner, case, erfaringsutveksling og gruppearbeid.
Veiledning og kollegaveiledning i basisgruppe følger samlingene. Mellom samlingene skal studentene jobbe med hjemmeoppgave i basisgruppe (se obligatoriske krav).

 
Krav til forkunnskaper:
Ingen spesielle krav.

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen:
En skisse med egne refleksjoner med begrunnelser over mulige handlingsalternativer (for utvikling av handlingskompetanse).

Vurderingsordning:
Individuell oppgave over 10 virkedager etter siste samling. Vurderes til bestått/ikke bestått.