– Egenutdanning og utvikling i praksisfeltet hånd i hånd

Mette Hafstad Prosjektleder Samhandlingsreformen i Gjøvikregionen

Mette Hafstad
Prosjektleder Samhandlingsreformen i Gjøvikregionen

Jeg tror jeg har de fleste av mine studiekolleger i Gjøvikregionen med meg, når jeg hevder at lederutdanning helse og omsorg var en ”gavepakke” til oss – i arbeidet med strategisk kompetanseplanlegging. Selv har jeg i en tid hatt rollen som prosjektleder for prosjektet ”Samhandlingsreformen i Gjøvikregionen”. Prosjektet ble initiert av rådmennene i kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land på bakgrunn av samhandlingsreformens utfordringer. (4 av disse kommunene har hatt 18 ledere med i utdanningsprogrammet). Målet med prosjektet har vært å avklare mulige områder for interkommunalt samarbeid.

Ved oppstart av lederutdanningen i 2012, var det definert at samarbeid om kompetanseutvikling på helse og omsorgsområdene var noe vi skulle utvikle samarbeide om.En prosjektgruppe med representanter fra hver kommune, med undertegnede som prosjektleder, har i prosessen med strategisk kompetanseplanlegging utarbeidet en strategi med anbefalinger for hvordan vi kan jobbe med strategisk kompetanseplanlegging i hver kommune og i et interkommunalt perspektiv. Planleggingsprosessen har pågått i nært samarbeid med de 18 lederne i utdanningsløpet, som har vært ”ressursgruppe” i arbeidet.

Strategien er presentert i et strategidokument. Utdanningsløpet som har gått parallelt har i så måte kommet til stor nytte for oss i den praktiske anvendelsen. Det sier seg da kanskje selv at modulen ”Strategisk kompetanseplanlegging” ble særlig relevant, men vi har også opplevd de andre modulene som svært matnyttige i dette arbeidet – Ikke minst fokus på kvalitet, myndiggjøring av medarbeidere og utvikling av egen lederrolle.

Strategidokumentet ligger til grunn for det arbeidet som nå pågår for å få på plass kompetanseplaner i hver kommune. Våre lederkolleger fra utdanningen vil være viktige ressurspersoner i sine respektive kommuner som bærere av kunnskap om strategisk kompetanseutvikling.

Med vennlig hilsen
Mette Hafstad
Prosjektleder Samhandlingsreformen i Gjøvikregionen