– Lederprogrammet for helseledere fungerer!

Noen betraktninger fra vår erfarene foreleser Øyvind Thorvaldsen. Sitter og leser eksamensbesvarelser fra Modul 1, og får lyst til å formidle noen erfaringer. Mange positivt overrasket og glade for den praktiske-metodiske og treningsmessige tilnærmingen i samlingene. Vi er mye ute ”på gulvet”, og der blir alle ”interaktive”. Alle blir utfordret gjensidig av hverandre  i arbeidet med …

Continue reading ‘– Lederprogrammet for helseledere fungerer!’ »

Økonomistyring og virksomhetens kvalitetsutvikling – utdanningens modul 3

I modul 3 er det styringen av virksomheten i vid forstand som er temaet. I den første samlingen er hovedtemaet kommuneøkonomi, med vekt på bl. a. budsjettering og budsjettoppfølging. Studentene lærer hvordan virksomhetslederen skal følge med i den økonomiske utviklingen i eget virksomhetsområde, herunder hvordan evalueringen av forbruket skal foregå og rapporteres. I den andre samlingen …

Continue reading ‘Økonomistyring og virksomhetens kvalitetsutvikling – utdanningens modul 3’ »

– Gøy mens vi holder på

Elisabeth Rønnevig er faglig ansvarlig for modul 1 «Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlig lederferdigheter». Denne modulen vektlegger relasjonell ledelse og personlig utvikling. Mange uttrykker at studiet gir en kjærkommen «fot i bakken» -anledning der du får reflektere over egen lederatferd, egne prioriteringer og evne til å kommunisere med medarbeidere og kollegaer. Samlingene …

Continue reading ‘– Gøy mens vi holder på’ »

Satser på facebook

I anledning vår nye hjemmeside vil vi også satse på å bruke facebook og de sosiale mediene som informasjonskanal. Enn så lenge er vi i «startgropa» på facebook – men vi håper å få med oss mange flere Likes nå på tampen av året. Kjenner du noen som kunne være interessert i tilbudet innenfor Helselederutdanningen? …

Continue reading ‘Satser på facebook’ »

Fjellregionen satser på lederutdanning innen helse og omsorg

Fjellregionen har gjennomført Modul 1 i Lederutdanning – helse og omsorg. Det er 20 aktive deltakere fra Røros, Os, Tynset, Alvdal og Rendalen som er nå i gang med modul 2 i lederutdanningen. Undervisningssamlingene består av forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner og rollespill. Bjørg Todalshaug, ledende helsesøster i Røros kommune, har gjort seg følgende refleksjon etter å ha gjennomført modul …

Continue reading ‘Fjellregionen satser på lederutdanning innen helse og omsorg’ »

– Koordinering og planlegging må til

Det er mye planlegging og koordinering for at et så stort utdanningsprosjekt skal gå på skinner. Det er mye intern planlegging innen de ulike modulene, men en gang per semester møtes prosjektledelse, faglige og administrativt involverte til fellessamling. Det er litt forskjellige temaer per gang, men samlingene bærer preg av koordinering, videreutvikling og erfaringsutveksling. I oktober møttes vi …

Continue reading ‘– Koordinering og planlegging må til’ »

Info modul 4

Samhandling, kommunikasjon og forhandlingskompetanse Studentene skal etter fullført emne ha tilegnet seg følgende læringsutbytte: Kunnskap: • Kunnskap om intensjonene i samhandlingsreformen slik den grunnleggende er formulert i St. meld. nr. 47 (2008-2009), St.meld. nr. 16 (2010-2011) og nye lover med vekt på gode pasientforløp og nye krav til kommunale helse- og omsorgstjenester. • Kunnskap om kommunikasjon og …

Continue reading ‘Info modul 4’ »

Info modul 3

Virksomhetens økonomistyring og kvalitetsutvikling Studentene skal etter fullført emne ha tilegnet seg følgende læringsutbytte: Kunnskap: • Teoretisk innsikt i og praktisk forståelse av rammeverket og de grunnleggende prinsippene for kommunal økonomi, regnskapsføring, budsjettering og planlegging. • Oversikt over og innsikt i de mest sentrale teorier, metoder og modeller innenfor kommunal økonomi.  Studiet skal vise hvordan disse teoriene, …

Continue reading ‘Info modul 3’ »